Radziejowski Bronisław

podpułkownik

Uro­dził się 6 paź­dzier­ni­ka 1887 w Lity­niu na Podo­lu. Syn Augu­sty­na i Roza­lii z domu Kuryłowicz.
Po śmier­ci rodzi­ców Bro­ni­sław szyb­ko się usa­mo­dziel­nił i w 1906 roku wstą­pił do Szko­ły Pod­cho­rą­żych Pie­cho­ty w Ode­ssie, a następ­nie w Wil­nie, którą ukoń­czył w 1908 roku w stop­niu pod­po­rucz­ni­ka pie­cho­ty. Został przy­dzie­lo­ny do 171. Kobryń­skie­go Pułku Pie­cho­ty w Grod­nie. Brał udział w I woj­nie świa­to­wej, cięż­ko ranny w 1914 roku leczył się do maja 1915 roku. Od paź­dzier­ni­ka 1915 roku był ofi­ce­rem kur­so­wym i wykła­dow­cą tak­ty­ki i topo­gra­fii w II Kijow­skiej Szko­le Pod­cho­rą­żych. Zde­mo­bi­li­zo­wa­ny w 1918 roku.

W Kijo­wie w 1916 roku oże­nił się z Nata­lią z Tymiń­skich. Miał dwóch synów: w 1917 roku uro­dził się Wła­dy­sław, a w 1919 Jerzy.

Po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę, Bro­ni­sław Radzie­jow­ski wstą­pił  do Woj­ska Pol­skie­go. Od czerw­ca 1919 roku w stop­niu kapi­ta­na w Dowódz­twie Okrę­gu Gene­ral­ne­go „Lwów”. W 1920 roku brał udział w tzw. bitwie nie­meń­skiej. Wyróż­nio­ny w wal­kach o Grod­no. W wigi­lię 1920 roku mia­no­wa­ny sze­fem szta­bu 9. Dywi­zji Piechoty.

W latach 1924 – 1925 dosko­na­lił woj­sko­we umie­jęt­no­ści w Wyż­szej Szko­le Wojen­nej w War­sza­wie i 15 lipca 1924 roku awan­so­wał do stop­nia pod­puł­kow­ni­ka dyplo­mo­wa­ne­go. Kolej­no peł­nił funk­cję zastęp­cy dowód­cy 70. pułku pie­cho­ty, szefa Oddzia­łu Ogól­ne­go Dowódz­twa Okrę­gu Kor­pu­su V oraz ofi­ce­ra Gene­ral­ne­go Inspek­to­ra­tu Sił Zbroj­nych i Szta­bu Gene­ral­ne­go WP. Mia­no­wa­ny 1 kwiet­nia 1932 roku komen­dan­tem Powia­to­wej Komen­dy Uzu­peł­nień War­sza­wa-Powiat. W paź­dzier­ni­ku 1935 roku prze­nie­sio­ny w stan spo­czyn­ku z przy­dzia­łem do kadry Okrę­gu Kor­pu­su I. Odzna­czo­ny trzy­krot­nie Krzy­żem Walecz­nych i w 1935 roku (11 listo­pa­da) Zło­tym Krzy­żem Zasługi.

Inter­no­wa­ny do obozu w Koziel­sku. Zamor­do­wa­ny w lesie katyń­skim w kwiet­niu 1940 roku (Lista wywo­zo­wa L.W. 017/2 IV 1940).

Mate­ria­ły przy­ka­za­ła wnucz­ka, Anna Radziejowska-Hilchen