Radoński Tadeusz Marian

porucznik piechoty, rezerwista

Uro­dził się 24 marca 1903 roku w Radzy­mi­nie, syn Jana i Wandy z domu Radzy­miń­ska. Ukoń­czył filo­lo­gię pol­ską na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Jako gim­na­zja­li­sta – ochot­nik wal­czył w woj­nie bol­sze­wic­kiej w 1920 roku. Był har­ce­rzem. Miał żonę Jadwi­gę z Rut­kow­skich, mieli czwo­ro dzie­ci: Bar­ba­rę, Jana, Joan­nę i Zofię. Był zastęp­cą dyrek­to­ra Gim­na­zjum im. A. Krecz­ma­ra w War­sza­wie. Ostat­ni przy­dział woj­sko­wy: 21 pp War­sza­wa. Do nie­wo­li wzię­ty we Lwo­wie. Jeniec Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie, lista NKWD poz. 2776. Żona Jadwi­ga miesz­ka­ła z córką Zofią w Kato­wi­cach. Córka zmar­ła w 2011 roku, nie żyją też Jan i Joanna.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach