Raczkowski Bogusław Bartłomiej Jerzy Jan

podporucznik piechoty rezerwy

Uro­dził się 4 sierp­nia 1910 w Żura­wiu, pow. czę­sto­chow­ski, syn Anto­nie­go i Anie­li z Jaku­bo­wi­czów. Absol­went Semi­na­rium Nauczy­ciel­skie­go Męskie­go w Słup­cy (1930), dywi­zyj­ne­go kursu pod­cho­rą­żych rezer­wy pie­cho­ty w Zambro­wie. Absol­went CIWF w War­sza­wie, nauczy­ciel gim­na­zjal­ny w Horo­cho­wie na Woły­niu. Zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie w 1940 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­li Maciej i Jakub Kosma­lo­wie ze Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Katyń­skich Łódź.