Przybyszewski Czesław

starszy posterunkowy Policji Polskiej

Cze­sław Przy­by­szew­ski, syn Józe­fa i Alek­san­dry ze Szlienerów,
ur. 1 sierp­nia 1906 roku w Gra­je­wie. Co naj­mniej od 1936 roku peł­nił służ­bę w poli­cji woje­wódz­twa tar­no­pol­skie­go. We wrze­śniu 1939 roku peł­nił służ­bę w Komen­dzie Powia­to­wej w Zaleszczykach.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła wnucz­ka, Beata Przybyszewska-Kujawa