Przybyła Franciszek

porucznik

Uro­dził się 20 wrze­śnia 1914 w Pysko­wi­cach, syn Walen­te­go i Augu­sty­ny z Bieńków.

Ukoń­czył szko­łę pod­cho­rą­żych. Słu­żył w 78. Pułku Pie­cho­ty w Baranowiczach.
Był kawa­le­rem.

Jeniec Koziel­ska, zamor­do­wa­ny w Katyniu.

Pośmiert­nie odzna­czo­ny Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Mia­no­wa­ny pośmiert­nie na sto­pień kapi­ta­na Woj­ska Polskiego.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach