Prokosz Bronisław

Podporucznik rezerwy

Uro­dził się 15 stycz­nia 1905 roku w Pod­kar­mie­niu, powiat brodz­ki, syn Waw­rzyń­ca i Łucji z Łucy­ków. Absol­went gim­na­zjum w Bro­dach (1928) i Bata­lio­nu Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Pie­cho­ty (1930). Mia­no­wa­ny pod­po­rucz­ni­kiem ze star­szeń­stwem 1 stycz­nia 1932. Przy­dzie­lo­ny do 26. pułku pie­cho­ty, następ­nie do 54. pułku pie­cho­ty, w któ­rym odby­wał ćwi­cze­nia rezer­wy jako dowód­ca plu­to­nu.  Jeniec obozu w Starobielsku.

Zamor­do­wa­ny w sie­dzi­bie NKWD w Char­ko­wie w 1940 roku.

Posta­no­wie­niem Pre­zy­den­ta RP z dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2007 roku pod­po­rucz­nik Bro­ni­sław Pro­kosz zosta­je pośmiert­nie mia­no­wa­ny porucznikiem.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Wanda Sadlik, pre­zes Rodzi­ny Katyń­skiej w Bielsku-Białej.