Połoniewicz Jerzy

podporucznik, oficer rezerwy WP

Uro­dził się 24 paź­dzier­ni­ka 1914 roku w Cho­tia­czo­wie, woj. wołyń­skie, syn Anto­nie­go i Anastazji.

Absol­went Pań­stwo­wej Szko­ły Tech­nicz­nej w Wil­nie. W 1934 roku otrzy­mał tytuł tech­ni­ka melioracyjnego.

Słu­żył w 29 Pułku Arty­le­rii Lek­kiej w Grod­nie, który wcho­dził w skład obro­ny 3 Grupy Arty­le­rii Wilno.

 

KOZIELSK
Lista NKWD nr 035/4 z 16 IV 1940 r.

Infor­ma­cje podał Zbi­gniew Poło­nie­wicz, zamiesz­ka­ły w Ostródzie