Piotrowicz Karol

Porucznik Piechoty Rezerwy

Karol Piotrowicz-zdjęcie legitymacyjne. Ze zbiorów rodzinnych oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce, opracował Andrzej Rybicki.

Uro­dzo­ny 23 paź­dzier­ni­ka 1901 w Boch­ni. Czło­nek POW. W WP od 1918. Uczest­nik wojny 1918 – 1921 w sze­re­gach 44 pp, 123 pp i 31 pp. Prze­nie­sio­ny do rezer­wy, ukoń­czył Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski i Szk. Podof. Zaw. Piech. Mia­no­wa­ny ppor. ze starsz. 1IX 1929 Przy­dzie­lo­ny do 20 pp. Odzna­czo­ny KW. Dr filo­zo­fii, dyrek­tor Biblio­te­ki PAU, czło­nek Zarzą­du Głów­ne­go Towa­rzy­stwa Histo­rycz­ne­go, bdd.

Notka bio­gra­ficz­na za: “Char­ków: Księ­ga Cmen­tar­na Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go”, War­sza­wa 2003.