Orawiec Franciszek

major

Mjr Fran­ci­szek Ora­wiec, syn Jaku­ba i Bro­ni­sła­wy z Łukasz­czy­ków, uro­dził się 11 listo­pa­da 1896 w Poroninie.

Żoł­nierz Legio­nów. Uczest­nik wojny 1920. Słu­żył w 1 i 2 psp. Ukoń­czył kurs w DCW w Kra­ko­wie (1921).

Kapi­tan mia­no­wa­ny 1 czerw­ca 1923, major od 1 stycz­nia 1931. Prze­nie­sio­ny do DOK VII. Pra­co­wał w Komen­dzie Głów­nej Związ­ku Strze­lec­kie­go. Odzna­czo­ny Krzy­żem Walecznych.

Żona­ty z Wła­dy­sła­wą Bek­siń­ską, miał syna Jerzego.

 

Nota na pod­sta­wie Księ­gi Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Katyniu

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła bra­ta­ni­ca, Bro­ni­sła­wa Orawiec-Loeffler