Nodzyński Tadeusz

Major

Kpt. sł. zdr. rez. Tade­usz Jan NODZYÑSKI s. Bole­sła­wa i Józe­fy z Dąbrow­skich, ur. 3 I 1898 w Boch­ni. Czło­nek POW ps. „Nor”. Absol­went Gim­na­zjum Pañstwo­we­go w Boch­ni (1916), Wydzia­łu Lekar­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­lo­ñskie­go (1925) i dywi­zyj­ne­go kursu pchor. rez. piech. przy 20 pp.WWP od 1918, uczest­nik wojny pol­sko – bol­sze­wic­kiej w sze­re­gach 3 pap.W1939 zmo­bi­li­zo­wa­ny jako kmdt szp. pol. w Prze­my­ślu. Dr medy­cy­ny, ordy­na­tor oddzia­łu oto­la­ryn­go­lo­gicz­ne­go Szpi­ta­la im. Gabrie­la Naru­to­wi­cza w Kra­ko­wie. Odzna­czo­ny SKZ.

Notka bio­gra­ficz­na za: “Mied­no­je: Księ­ga Cmen­tar­na Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go”, War­sza­wa 2005.