Narożański Henryk Tadeusz

kapitan

Uro­dził się 18 stycz­nia 1904, w Hołot­kach, syn Jana i Julii z Konop­nic­kich. Absol­went Szko­ły Pod­cho­rą­żych Pie­cho­ty w Ostro­wi Mazo­wiec­kiej. Słu­żył w 51. Pułku Pie­cho­ty Strzel­ców Kre­so­wych w Brze­ża­nach. W roku 1932 otrzy­mał sto­pień porucz­ni­ka w kor­pu­sie ofi­ce­rów pie­cho­ty, a w marcu 1938 roku awan­so­wał do stop­nia kapi­ta­na (patent ofi­cer­ski pod­pi­sał ówcze­sny Mini­ster Spraw Woj­sko­wych,  Józef Pił­sud­ski. Żona­ty, miał córki Jadwi­gę i Barbarę.

Mate­ria­ły prze­ka­zał wnuk, Hen­ryk Słom­ka — Narożański.