Mayer Feliks Emilian

podporucznik lotnictwa, rezerwista

Uro­dził się 7. listo­pa­da 1906 w Kaza­no­wie, syn Rudol­fa i Anny z domu Ludwig. Wykształ­ce­nie wyż­sze, inży­nier gór­nik, absol­went Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie. Przed wybu­chem wojny miesz­kał w Kato­wi­cach i pra­co­wał w Hucie Bail­don. Ostat­ni przy­dział woj­sko­wy: Pułk Lot­ni­czy „Irena” – Legio­nów. Do nie­wo­li sowiec­kiej dostał się w nie­zna­nych oko­licz­no­ściach. Inter­no­wa­ny w Koziel­sku, skąd rodzi­na otrzy­ma­ła 2 listy, wysła­ne do War­sza­wy i Wisły, oraz jedną kart­kę do Kato­wic. Figu­ru­je na koziel­skiej liście NKWD nr 035/3 z 16 kwiet­nia 1940 roku, poz. 36, nr arch. 523. Żona Jani­na miesz­ka­ła w Kato­wi­cach, zmar­ła w 2004 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach