Matusik Konrad

posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 19 lute­go 1913 w Rep­tach, syn Kaspra i Joan­ny z Sapiów. Miał dwie sio­stry i trzech braci.

Był kawa­le­rem, miał narze­czo­ną, z którą pla­no­wał i ślub i która długo cze­ka­ła na jego powrót.

Służ­bę peł­nił na Poste­run­ku w Lipi­nach Ślą­skich, powiat świę­to­chło­wic­ki, i Rep­tach Ślą­skich, powiat tar­no­gór­ski, tam też słu­żył we wrze­śniu 1939.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Odzna­czo­ny pośmiert­nie Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Mia­no­wa­ny pośmiert­nie na sto­pień aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach