Marciniak Edward

kapitan

Uro­dził się 3 wrze­śnia 1909 w Kęp­nie, syn Józe­fa i Marii z domu Kątna. Wykształ­ce­nie wyż­sze – mgr filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Pra­co­wał w Hucie Trzy­niec w Cie­szy­nie. Przed wybu­chem wojny pra­co­wał w Dyrek­cji Sprze­da­ży Gór­ni­czo-Hut­ni­czej Spół­ki Akcyj­nej w Cie­szy­nie. Ukoń­czył w 1930 roku Szko­łę Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Kawa­le­rii w Gru­dzią­dzu. Ostat­ni przy­dział woj­sko­wy: 10 p.uł. Bia­ły­stok. Do nie­wo­li sowiec­kiej dostał się w nie­zna­nych oko­licz­no­ściach. Inter­no­wa­ny w Koziel­sku, skąd rodzi­na otrzy­ma­ła list z dnia 29 listo­pa­da 1939. Figu­ru­je na koziel­skiej liście NKWD nr 035/3 z 16 kwiet­nia 1940, poz. 77, nr tecz­ki 525. Sio­strze­niec Bro­ni­sław miesz­kał w Katowicach.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach