Malukiewicz Stanisław

podporucznik

Uro­dził się 17 paź­dzier­ni­ka 1907 w Rydze. Syn Bole­sła­wa i Hele­ny ze Szturów. 

Absol­went Wydzia­łu Far­ma­cji Uni­wer­sy­te­tu Bato­re­go w Wil­nie i w Szko­le Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Sani­tar­nych (1932). Pod­po­rucz­nik mia­no­wa­ny od 1 stycz­nia 1934 i przy­dzie­lo­ny do 3 Szpi­ta­la okrę­go­we­go, następ­nie jako apte­karz che­mik prze­nie­sio­ny do zespo­łu przeciwgazowego. 

Zgi­nął w Katy­niu w kwiet­niu 1940 (lista wywo­zo­wa 3 kwiet­nia 1940).

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Byd­go­ska Rodzi­na Katyńska.