Kwiatkowski Stefan Stanisław

kapitan, oficer rezerwy WP

Uro­dził się 25 grud­nia 1883 roku w Prze­my­ślu, syn Jana i Herminy.

Wykształ­ce­nie praw­ni­cze. Miesz­kał we Lwo­wie. Był wice­dy­rek­to­rem Miej­skiej Kasy Oszczęd­no­ści we Lwo­wie oraz rzą­do­wym nad­zor­cą fabry­ki farb­ki Haima Perlmuttera.
Był wice­pre­ze­sem Związ­ku Obroń­ców Lwowa.

Kapi­tan rezer­wy 15 pułku piechoty.

Do nie­wo­li został wzię­ty pod sie­dzi­bą Dowódz­twa Okrę­gu Kor­pu­su VI we Lwo­wie. Osa­dzo­ny w obo­zie w Starobielsku.
Rodzi­na zamor­do­wa­ne­go posia­da zaświad­cze­nie z 16 maja 1946 roku wyda­ne przez Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż w Lon­dy­nie stwier­dza­ją­ce, że kapi­tan pie­cho­ty Kwiat­kow­ski Ste­fan figu­ru­je na liście zagi­nio­nych bez wie­ści w Starobielsku.

 

STAROBIELSK
Lista NKWD poz. 1488

Infor­ma­cje podał syn, Jerzy Kwiat­kow­ski, porucz­nik rezer­wy arty­le­rii Woj­ska Pol­skie­go na Zacho­dzie, obec­nie zamiesz­ka­ły w Olsztynie