Kubicki Janusz Antoni

porucznik, rezerwista

Uro­dzo­ny 23 maja 1912 w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim, w rodzi­nie Roma­na Kubic­kie­go i Wik­to­rii z Pie­choc­kich, jako pier­wo­rod­ny, naj­star­szy syn z czwor­ga rodzeństwa.

Wykształ­ce­nie śred­nie, ukoń­czył Gim­na­zjum Kla­sycz­ne w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim oraz Szko­łę Mle­czar­ską we Wrześni.

Był kie­row­ni­kiem chłod­ni w Gru­dzią­dzu. W 1938 oże­nił się z Ireną Kowal­ską, która w maju 1939 uro­dzi­ła córkę Bar­ba­rę Marię. Ukoń­czył dywi­zyj­ny kurs pod­cho­rą­żych rezer­wy i brał udział w ćwi­cze­niach rezer­wy w 1937 i 1938 jako dowód­ca plutonu.

W sierp­niu 1939 zmo­bi­li­zo­wa­ny do jed­nost­ki woj­sko­wej w Kiel­cach. Dal­sze losy w cza­sie kam­pa­nii wrze­śnio­wej ani oko­licz­no­ści dosta­nia się do nie­wo­li nie są znane. Jeniec Obozu w Sta­ro­biel­sku. Zamor­do­wa­ny przez NKWD w Charkowie.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ły córka, Bar­ba­ra Wał­czyk i wnucz­ka, Kami­la Maciejewska.