Krusiński Wincenty

Starszy Posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 30 marca 1895 w Raszo­wi­cach, jako syn Pio­tra i Ludwi­ny z Ole­siów. Od 1 marca 1919 do 27 sierp­nia 1920 roku w POW Gór­ne­go Ślą­ska. Następ­nie do 2 maja 1921 w Poli­cji Gór­ne­go Ślą­ska. Uczest­nik III powsta­nia ślą­skie­go. Od 28 sierp­nia 1921 do 14 czerw­ca 1922 roku w Żan­dar­me­rii Kra­jo­wej Księ­stwa Cie­szyń­skie­go. W Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go: od 17 czerw­ca 1922 roku słu­żył w Komi­sa­ria­cie Kochło­wi­ce, powiat kato­wic­ki (do 10 sie­pr­nia 1922), Oddział Kon­nych Kato­wi­ce (do 30 kwiet­nia 1923) i Biel­sko (do 24 czerw­ca 1926), Poste­ru­nek Kon­nych Kró­lew­ska Huta (do 1 sierp­nia 1927) w Biel­sku we wrze­śniu 1939. Star­szym Poste­run­ko­wym mia­no­wa­ny 1 lute­go 1937.

Kru­siń­ski Win­cen­ty został roz­strze­la­ny w sie­dzi­bie NKWD w Kali­ni­nie (Twe­rze) i pocho­wa­ny w zbio­ro­wej mogi­le w Mied­no­je. 

Został pośmiert­nie mia­no­wa­ny na sto­pień aspi­ran­ta Poli­cji Państwowej.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Wanda Sadlik, pre­zes Rodzi­ny Katyń­skiej w Bielsku-Białej.