Korona Franciszek

porucznik rezerwy

Por. rez. Fran­ci­szek Koro­na, syn Jana i Marii z Nie­zgo­dów, uro­dził się 9 paź­dzier­ni­ka 1905 w Bia­ło­brze­gach koło Krosna.

Absol­went SPR­Piech. nr 6 w Zalesz­czy­kach. Pod­po­rucz­ni­kiem mia­no­wa­ny w 1931, porucz­nik od 1936. Nale­żał do 77 pp.

Miesz­kał w Radomiu.

Był wice­dy­rek­to­rem w Pol­skim Mono­po­lu Tytoniowym.

Miał żonę Regi­nę i córki Annę i Barbarę.

 

Nota na pod­sta­wie Księ­gi Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Katyniu

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Toruniu