Koehne von Alfred

podkomisarz Policji Państwowej

Alfred von Koeh­ne uro­dził się 30 lipca 1889 w Wil­nie, jako syn Ksa­we­re­go i Wła­dy­sła­wy z domu Dziubińskiej.

7 wrze­śnia 1930 roku w Rów­nem zawarł zwią­zek mał­żeń­ski z Wandą z domu Pęską. Z tego związ­ku 29 lipca 1934 roku uro­dzi­ła się córka Elwi­ra Teresa.

Alfred von Koeh­ne odbył służ­bę woj­sko­wą w stop­niu pod­po­rucz­ni­ka. Z akt poli­cyj­nych wyni­ka, że miał zali­czo­ny staż służ­by w orga­nach bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go od 11 listo­pa­da 1918. Służ­bę w Poli­cji Pań­stwo­wej roz­po­czął na tere­nie woje­wódz­twa wołyń­skie­go. W 1925 roku peł­nił funk­cję Komen­dan­ta w Komen­dzie Powia­to­wej w Równem.
1 paź­dzier­ni­ka 1925 został mia­no­wa­ny na sto­pień pod­ko­mi­sa­rza PP.
Od 17 maja 1931 był Komen­dan­tem Poste­run­ku PP w Słup­cy, a potem od 7 marca 1932 do 1934 roku kie­ro­wał Komi­sa­ria­tem PP w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim. Następ­nie od 10 lute­go 1934 kie­ro­wał XIII Komi­sa­ria­tem PP w Łodzi. Dekre­tem Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych z 23 paź­dzier­ni­ka 1935 został prze­nie­sio­ny na sta­no­wi­sko Komen­dan­ta VII Komi­sa­ria­tu PP w Łodzi, gdzie słu­żył do wrze­śnia 1939 roku.

W cza­sie służ­by na obsza­rze woje­wódz­twa łódz­kie­go w dniu 26 czerw­ca 1933 otrzy­mał pochwa­łę z rąk Woje­wo­dy Łódz­kie­go za ofiar­ne wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków służ­bo­wych pod­czas straj­ku w Fabry­ce Jedwa­biu. W dniu 15 paź­dzier­ni­ka 1938 został odzna­czo­ny Srebr­nym Krzy­żem Zasłu­gi, a także Meda­lem Dzie­się­cio­le­cia Niepodległości.

W ramach akcji likwi­da­cji pol­skich ofi­ce­rów PP NKWD wywio­zło go do obozu w Ostasz­ko­wie. Akcją mor­do­wa­nia pol­skich ofi­ce­rów kie­ro­wał wów­czas sta­li­now­ski kat, Wasi­lij Bło­chin, naczel­nik Komen­dan­tu­ry w Zarzą­dzie Admi­ni­stra­cyj­no-Gospo­dar­czym Ludo­we­go Komi­sa­ria­tu Spraw Wewnętrz­nych (NKWD).
Alfred von Koeh­ne został zamor­do­wa­ny 5 kwiet­nia 1940 roku w Kali­ni­nie (obec­nie Twer), wpi­sa­ny na listę NKWD nr 05/2 z 05.04.1940r., poz. 61, nr akt 5790 i pocho­wa­ny w Miednoje.

Pośmiert­nie Alfred von Koeh­ne został odzna­czo­ny przez Pre­zy­den­ta RP Meda­lem za udział w woj­nie obron­nej 1939r. W dniu 9 listo­pa­da 2007 Pre­zy­dent RP awan­so­wał go na sto­pień Komi­sa­rza PP.

Córka Alfre­da von Koeh­ne, Elwi­ra Tere­sa, i jego wnuk Tomasz są człon­ka­mi Sto­wa­rzy­sze­nia „Rodzi­na Katyń­ska” w Łodzi.

 

Z wia­do­mo­ści mailo­wej od wnuka, Toma­sza v. Koehne:

“Dzień dobry, prze­sy­łam w załącz­ni­ku notę bio­gra­ficz­ną Alfre­da von Koeh­ne. Nie­ste­ty nie zacho­wa­ły się żadne pamiąt­ki. Nie­licz­ne, które się zacho­wa­ły znisz­czy­ła moja śp.babcia gdy spo­tka­ły ją pro­ble­my przy sta­ra­niach jakie czy­ni­ła w latach 50-tych by jej mąż Alfred został uzna­ny za zmar­łe­go. Na domiar “złego” jej sio­stra Irena Smy­czyń­ska z mężem ofi­ce­rem armii Ander­sa pozo­sta­ła w Lon­dy­nie i była tłu­macz­ką w MI6. Zain­te­re­so­wa­nie ze stro­ny UB spra­wi­ło, że zosta­ły bez­pow­rot­nie utra­co­ne cenne pamiąt­ki rodzinne.

Ser­decz­nie pozdrawiam

Tomasz v. Koehne”

Mate­ria­ły prze­ka­zał wnuk, Tomasz v. Koehne