Knop Ignacy

starszy posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 31 lipca 1898 w Szcze­drzy­ku, syn Toma­sza i Elż­bie­ty z Niemców.

Pod­czas I wojny świa­to­wej słu­żył w armii nie­miec­kiej. Od 14 maja 1919 w armii gen. Józe­fa Hal­le­ra, od 21 lipca 1920 roku skie­ro­wa­ny do Woj­ska Pol­skie­go do dzia­łań w orga­ni­za­cjach nie­pod­le­gło­ścio­wych na Śląsku.

Uczest­nik III Powsta­nia Ślą­skie­go (3 maja do 27 wrze­śnia 1921).

Słu­żył w Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go: od 22 czerwca1922 roku w Komi­sa­ria­cie w Tar­now­skich Górach, następ­nie na poste­run­ku w Strzyb­ni­cy (póź­niej Pia­secz­na), powiat tar­no­gór­ski; tam słu­żył do wrze­śnia 1939.

Odzna­czo­ny Krzy­żem Walecz­nych, Meda­lem Pamiąt­ko­wym za Wojnę 1918 – 1921, Meda­lem Dzie­się­cio­le­cia Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści, Mie­cza­mi Hallerowskimi.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Pośmiert­nie odzna­czo­ny Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Pośmiert­nie mia­no­wa­ny na sto­pień aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach