Kluza Bronisław

podporucznik rezerwy

Syn Bole­sła­wa i Sta­ni­sła­wy, uro­dził się 15 sierp­nia 1908 roku w Brzóz­ce (obec­nie Bla­chow­nia) w powie­cie częstochowskim.

Po ukoń­cze­niu Publicz­nej Szko­ły Powszech­nej w Bla­chow­ni, pow. Czę­sto­cho­wa oraz Pań­stwo­we­go Semi­na­rium Nauczy­ciel­skie­go – Męskie­go w Czę­sto­cho­wie, w sierp­niu 1929 roku został powo­ła­ny do odby­cia czyn­nej służ­by woj­sko­wej, a następ­nie wcie­lo­ny do Baonu Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Pie­cho­ty nr 10 w Gród­ku Jagiellońskim.

Po odby­ciu rocz­nej służ­by skie­ro­wa­ny został na prak­ty­kę woj­sko­wą do 27 pułku pie­cho­ty w Czę­sto­cho­wie. Uzy­skał sto­pień sier­żan­ta pod­cho­rą­że­go, po czym został prze­nie­sio­ny do rezerwy.

Po odby­ciu kolej­nych ćwi­czeń waka­cyj­nych, 1 stycz­nia 1933 roku został mia­no­wa­ny pod­po­rucz­ni­kiem rezerwy.

W roku 1930 otrzy­mał etat nauczy­cie­la w Szko­le Powszech­nej w Przy­ro­wie, pow. Czę­sto­cho­wa, w któ­rej pra­co­wał do wybu­chu II wojny światowej.

W sierp­niu 1934 roku zawarł zwią­zek mał­żeń­ski z Albi­ną Sered­nic­ką, z którą w szko­le pra­co­wał. W roku 1936 przy­szła na świat ich córka – Zofia.

Jako nauczy­ciel brał czyn­ny udział w pracy lokal­nych orga­ni­za­cji spo­łecz­nych. Pra­co­wał aktyw­nie w związ­ku strze­lec­kim peł­niąc funk­cję komen­dan­ta, instruk­to­ra oraz refe­ren­ta wycho­wa­nia obywatelskiego.
Pro­wa­dził z mło­dzie­żą Przy­spo­so­bie­nie Woj­sko­we i zaję­cia z wycho­wa­nia fizycz­ne­go jako instruk­tor – pra­cow­nik kon­trak­to­wy przy Dowódz­twie Okrę­gu Kor­pu­su Nr IV w Łodzi.

“Za zasłu­gi na polu pracy spo­łecz­nej” 13 grud­nia 1938 roku otrzy­mał Srebr­ny Krzyż Zasłu­gi. Ponad­to posia­dał Odzna­kę Pamiąt­ko­wą 27 pułku pie­cho­ty, Pań­stwo­wą Odzna­kę Spor­to­wą oraz Odzna­kę Strzelecką.

Jako nauczy­ciel – ofi­cer rezer­wy, posia­dał zezwo­le­nie na nosze­nie mun­du­ru wojskowego.

31 sierp­nia 1939 roku otrzy­mał kartę mobi­li­za­cyj­ną na wojnę, z któ­rej jedy­ną wia­do­mo­ścią był list z Koziel­ska dato­wa­ny 25 listo­pa­da 1939 roku.

2 lipca 1943 roku w „Kurie­rze Czę­sto­chow­skim” wśród nazwisk ofiar ziden­ty­fi­ko­wa­nych w odkry­tych dołach śmier­ci w Katy­niu, a dru­ko­wa­nych od kwiet­nia w codzien­nej pra­sie, było i Jego nazwi­sko, ozna­czo­ne pozy­cją 02748.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła córka, Zofia Rut­kow­ska, wie­lo­let­nia pre­zes koła Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Ofiar Katy­nia Pol­ski Połu­dnio­wej w Przemyślu.