Kłos Bernard

porucznik, rezerwista
urzędnik

Uro­dził się 28 paź­dzier­ni­ka 1901 w Popo­wie pow. Sza­mo­tu­ły, syn Szcze­pa­na i Agniesz­ki z domu Ptak. Posia­dał śred­nie wykształ­ce­nie. Do 1939 roku pra­co­wał na sta­no­wi­sku sekre­ta­rza Urzę­du Gminy w Muro­wa­nej Goślinie. 

W dniu 2 wrze­śnia 1939 został zmo­bi­li­zo­wa­ny do Woj­ska Pol­skie­go. W nie­zna­nych oko­licz­no­ściach dostał się do sowiec­kiej nie­wo­li. Prze­by­wał w obo­zie jeniec­kim w Koziel­sku, skąd nade­słał do rodzi­ny kart­kę pocz­to­wą. Zgi­nął roz­strze­la­ny w kwiet­niu 1940 przez NKWD w Katyniu.

Żona Ber­nar­da Kłosa Irena (1907) oraz córka Lukre­cja (1932) przed wybu­chem wojny miesz­ka­ły w Muro­wa­nej Gośli­nie pow. Poznań. Jesie­nią 1939 roku zosta­ły wyrzu­co­ne przez Niem­ców z miesz­ka­nia i prze­nio­sły się do rodzi­ny w Obor­ni­kach. Tam spę­dzi­ły całą oku­pa­cję. Żona Irena zmar­ła w 1982. Pocho­wa­na w Obor­ni­kach. Córka Lukre­cja ukoń­czy­ła w roku 1955 Poli­tech­ni­kę Poznań­ską i prze­nio­sła się do Bydgoszczy.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Byd­go­ska Rodzi­na Katyńska.