Katolik Stanisław

starszy posterunkowy

Uro­dził się w 1900 roku, syn Tomasza.

Peł­nił służ­bę w Poli­cji Pań­stwo­wej w powie­cie będziń­skim. W 1937 roku mia­no­wa­ny na sto­pień star­sze­go poste­run­ko­we­go. W 17 paź­dzier­ni­ka 1937 prze­nie­sio­ny z poste­run­ku w Grodź­cu na poste­ru­nek w Sączo­wie, powiat będziń­ski, i tam nadal pra­co­wał do wrze­śnia 1939.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Pośmiert­nie odzna­czo­ny Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Mia­no­wa­ny pośmiert­nie na sto­pień aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach