Jaskółka Tomasz Mikołaj

porucznik piechoty, rezerwista
urzędnik ZUS

Uro­dzo­ny 22 wrze­śnia 1906 w War­sza­wie, syn Alek­san­dra i Sta­ni­sła­wy z domu Obryc­kiej. W 1929 ukoń­czył II Gim­na­zjum Męskie Związ­ku Zawo­do­we­go Nauczy­ciel­stwa Szkół Śred­nich w War­sza­wie. Był wyróż­nia­ją­cym się słu­cha­czem Wyż­szej Szko­ły Han­dlo­wej (1932).

W latach 1929 – 1930 prze­szedł prze­szko­le­nie w Szko­le Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Pie­cho­ty w Zambro­wie. Odbył ćwi­cze­nia rezer­wy w 86 pp (1935, 1937) jako dowód­ca plu­to­nu ckm.  Mia­no­wa­ny ppor. ze starsz. 1 stycz­nia 1932.

W 1935 oże­nił się z Marią Zofią Kowal­czyk. Dwa lata póź­niej uro­dzi­ła się córka Tere­sa. W 1939 przy­dzie­lo­ny do kadry zapa­so­wej 86 pp.

Żoł­nie­rze sowiec­cy poj­ma­li Toma­sza Jaskół­kę we wrze­śniu 1939 w oko­li­cach Grod­na. Prze­by­wał w obo­zie jeniec­kim w Sta­ro­biel­sku. Zgi­nął roz­strze­la­ny w kwiet­niu 1940 r. w sie­dzi­bie NKWD w Charkowie.

Nie zacho­wa­ła się pocz­tów­ka, która przy­słał do żony ze Sta­ro­biel­ska, w któ­rej infor­mo­wał, że jest zdro­wy i ma wra­że­nie iż nie­dłu­go się zobaczą.

Żona Toma­sza Jaskół­ki Maria (1910) oraz córka Tere­sa (1937) miesz­ka­ły przed wojną i w cza­sie oku­pa­cji w War­sza­wie. Żona była człon­kiem Armii Kra­jo­wej i pod­czas Powsta­nia War­szaw­skie­go peł­ni­ła rolę łącz­nicz­ki w dziel­ni­cy Śród­mie­ście. Po upad­ku powsta­nia prze­by­wa­ła wraz z córką w obo­zie w Prusz­ko­wie, a następ­nie u swo­je­go ojca w Oża­ro­wie. W 1946 prze­nio­sła się do Byd­gosz­czy, gdzie zamiesz­ki­wa­ła kil­ka­na­ście lat. W latach 60. wró­ci­ła do War­sza­wy i tam zmar­ła w 1974 roku. Pocho­wa­na na Cmen­ta­rzu Powązkowskim.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Byd­go­ska Rodzi­na Katyńska.