Jasiński Stanisław

starszy posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dzo­ny 7 maja 1898 w Wie­lu­niu, syn Igna­ce­go i Wik­to­rii ze Świtalskich.

Wstą­pił do Woj­ska Pol­skie­go jako ochot­nik w dniu 11 listo­pa­da 1918. Słu­żył w stop­niu sier­żan­ta w 3. kom­pa­nii 27. pułku pie­cho­ty. Za udział w wal­kach o nie­pod­le­głość odzna­czo­ny Krzy­żem Srebr­nym Orde­ru Wojen­ne­go Vir­tu­ti Mili­ta­ri oraz inny­mi odznaczeniami.

Po demo­bi­li­za­cji pod­jął pracę w Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go na komi­sa­ria­cie w Cho­rzo­wie Starym.

Figu­ru­je na dys­po­zy­cyj­nej liście ukra­iń­skiej nr 42, poz. 102, nr akt 3450, upa­mięt­nio­ny na Pol­skim Cmen­ta­rzu Wojen­nym w Kijowie-Bykowni.

Mate­ria­ły ze zbio­rów córki, Wandy Lewan­dow­skiej, prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach