Jarosławski Józef

starszy posterunkowy Policji Państwowej

Uro­dził się 20 listo­pa­da 1899 w Niż­nio­wie, syn Sta­ni­sła­wa. Żona­ty z Anną z Ser­wiń­skich, miał syna Adria­na. We wrze­śniu 1939 roku peł­nił funk­cję komen­dan­ta poste­run­ku poli­cji w Oknia­nach, powiat tłumacki.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Pośmiert­nie odzna­czo­ny Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Pośmiert­nie mia­no­wa­ny na sto­pień aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach