Jankowski Piotr

podporucznik, rezerwista

Uro­dził się 31 stycz­nia 1907 roku w Łodzi.

Po ukoń­cze­niu publicz­nej szko­ły powszech­nej i gim­na­zjum wstą­pił do Miej­skie­go Semi­na­rium Nauczy­ciel­skie­go im. Ewa­ry­sta Est­kow­skie­go w Łodzi przy ul. Czer­wo­nej 8, gdzie w roku 1929 uzy­skał dyplom nauczy­cie­la szkół powszechnych..

W 1929 roku wstą­pił do Szko­ły Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Pie­cho­ty w Śre­mie, którą ukoń­czył 30 czerw­ca 1930 roku w ran­dze kapra­la pod­cho­rą­że­go rezer­wy. Rów­no­cze­śnie od 1 paź­dzier­ni­ka 1929 do 16 wrze­śnia 1930 roku peł­nił służ­bę woj­sko­wą w 37 Pułku Pie­cho­ty Ziemi Łęczyc­kiej, a od 13 czerw­ca do 23 lipca 1932 roku odby­wał w tymże pułku prak­ty­ki jako instruk­tor i wycho­waw­ca (w doku­men­tach z tego okre­su wid­nie­je adno­ta­cja: „Instruk­tor i wycho­waw­ca b. dobry, nada­je się na dowód­cę plu­to­nu”). 1 stycz­nia 1933 roku mia­no­wa­ny został pod­po­rucz­ni­kiem rezer­wy. Od 25 czerw­ca do 20 lipca 1935 i od 26 czerw­ca do 14 lipca 1936 pro­wa­dził ćwi­cze­nia woj­sko­we w 8 kom­pa­nii 37 pp jako dowód­ca plu­to­nu strzel­ców. Pod­czas ferii zimo­wych 1931 roku ukoń­czył kurs komen­dan­tów Ligi Obro­ny Powietrz­nej i Prze­ciw­ga­zo­wej (LOPiP). Był czyn­nym człon­kiem Związ­ku Strze­lec­kie­go, LOPiP, Związ­ku Ofi­ce­rów Rezer­wy oraz łódz­kie­go Oddzia­łu Związ­ku Nauczy­ciel­stwa Polskiego.

W 1930 roku został zaan­ga­żo­wa­ny jako nauczy­ciel kon­trak­to­wy na tere­nie Łodzi, a rok póź­niej mia­no­wa­ny nauczy­cie­lem tym­cza­so­wym publicz­nej szko­ły powszech­nej. W 1933 roku w Płoc­ku ukoń­czył kurs ustro­jo­wo-pro­gra­mo­wy dla nauczy­cie­li. 22 marca 1934 roku zdał egza­min prak­tycz­ny na nauczy­cie­la publicz­nych szkół powszech­nych z wyni­kiem dobrym, uzy­sku­jąc tym samym kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we. Od 11 maja 1935 roku został nauczy­cie­lem sta­łym publicz­nych szkół powszechnych.

Uczył w kilku łódz­kich publicz­nych szko­łach powszech­nych: w 1930 roku na sta­no­wi­sku nauczy­cie­la kon­trak­to­we­go w SP nr 119 im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, w 1931 prze­nie­sio­ny na wła­sną proś­bę na sta­no­wi­sko nauczy­cie­la kon­trak­to­we­go do SP nr 77, a następ­nie w tym samym roku na sta­no­wi­sku nauczy­cie­la kon­trak­to­we­go do SP nr 55, zaś w 1931 roku zaan­ga­żo­wa­ny jako nauczy­ciel kon­trak­to­wy w SP nr 42 przy ul. Przy­szko­le 42. Od 1 wrze­śnia 1933 do wybu­chu II wojny świa­to­wej pra­co­wał w SP nr 17, ul. Lima­now­skie­go 124a. Uczył też w szko­le w Zgierzu.

Od 1935 roku do wybu­chu wojny był słu­cha­czem Wydzia­łu Nauk Peda­go­gicz­nych Wol­nej Wszech­ni­cy Pol­skiej, oddział w Łodzi, przy ul. Dr.Sterlinga 24. Był też człon­kiem Towa­rzy­stwa Brat­niej Pomo­cy Stu­denc­kiej WWP. W paź­dzier­ni­ku 1938 współ­pra­co­wał w orga­ni­zo­wa­niu „V Tygo­dnia Szko­ły Powszech­nej” w Łodzi. W lutym 1939 ukoń­czył Col­le­gium Peda­go­gi­cum na WWP w Warszawie.

Po 17 wrze­śnia 1939 roku dostał się do nie­wo­li sowieckiej.

Piotr Jan­kow­ski – 28 kwiet­nia 1940 roku wywie­zio­ny z obozu w Koziel­sku w kie­run­ku Smo­leń­ska – został roz­strze­la­ny w Lesie Katyń­skim naj­praw­do­po­dob­niej 30 kwiet­nia 1940 roku (nr akt – 3222, lista nr 052/2 z 27.IV.1940 r./str. 574, poz. 11/).

Mate­ria­ły prze­ka­zał Paweł M. Nawrocki