Jakubowicz Dobiesław Bartłomiej

podporucznik rezerwy

Uro­dził się 26 lipca 1911 w Żura­wiu, powiat czę­sto­chow­ski, syn Ste­fa­na i Kazi­mie­ry z Gawał­kie­wi­czów. Absol­went Semi­na­rium Nauczy­ciel­skie­go w Sosnowcu(1931) i kursu pod­cho­rą­żych w 82pp (1933). Nauczy­ciel szko­ły powszech­nej w Strzeb­ni­cy. Żona­ty z Marią z Pustel­ni­ków, miał córkę Boże­nę. Autor odna­le­zio­nych pamięt­ni­ków katyń­skich. Zamor­do­wa­ny w Katy­niu w 1940 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­li Maciej i Jakub Kosma­lo­wie ze Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Katyń­skich Łódź.