Jagoszewski Tadeusz Antoni

porucznik rezerwy - lekarz

Tade­usz Anto­ni Jago­szew­ski, porucz­nik rezer­wy, dok­tor medycyny.

Uro­dzo­ny 18 grud­nia 1897 w Piąt­ko­wej koło Nowe­go Sącza jako syn Hie­ro­ni­ma i Hele­ny z domu Skąpskiej.

Uczeń i absol­went c.k. Gim­na­zjum II w Nowym Sączu (1909 – 1917).

W sze­re­gach kra­kow­skie­go bata­lio­nu Aka­de­mic­kie­go wziął udział w odsie­czy Lwowa, wal­cząc prze­ciw­ko oddzia­łom ukra­iń­skim (1918/1919).
Uczest­nik wojny pol­sko-bol­sze­wic­kiej 1920 roku w ramach 10 bata­lio­nu sanitarnego.

Absol­went wydzia­łu medycz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go (1926). Dok­tor nauk medycz­nych. Jako wybit­ny spe­cja­li­sta cho­rób płuc­nych pra­co­wał w sana­to­riach w Zako­pa­nem, Tuszyn­ku koło Łodzi i Ludwi­ko­wie (pow. Śrem), gdzie był dyrektorem.

Oże­nio­ny w 1928 roku z Kazi­mie­rą Chu­chlą, polo­nist­ką (zm. 1973), mał­żeń­stwo bezdzietne.

Awan­se ofi­cer­skie w rezer­wie: ppor. 1920, por. 1935. Zmo­bi­li­zo­wa­ny w 1938 roku, wziął udział w zaję­ciu Zaolzia.
W 1939 roku znaj­do­wał się w kadrze zapa­so­wej 10 szpi­ta­la okrę­go­we­go (Prze­myśl).
Do nie­wo­li radziec­kiej dostał się w nie­zna­nych oko­licz­no­ściach. Wię­zień obozu w Kozielsku. 

Wywie­zio­ny na śmierć po 16 kwiet­nia 1940 i zamor­do­wa­ny przez NKWD w Katy­niu (lista wywóz­ko­wa nr 35/3, poz. 71). 
Podob­no żona dosta­ła od niego jedną kart­kę z obozu w ZSRR.
Gdy w 1943 Niem­cy odkry­li groby katyń­skie, w gaze­cie nie­miec­kiej „Kra­kau­er Zeitung” dru­ko­wa­no nazwi­ska ziden­ty­fi­ko­wa­nych. Cała rodzi­na stu­dio­wa­ła te listy, ale wtedy nazwi­ska Tade­usza tam nie zna­le­zio­no. Ofi­cjal­ne potwier­dze­nie zamor­do­wa­nia Tade­usza w Katy­niu nade­szło dopie­ro wiele lat po wojnie.

Odzna­czo­ny Meda­lem Pamiąt­ko­wym za Wojnę 1918 – 1921 oraz odzna­ka­mi hono­ro­wy­mi: „Orlę­ta” i „Gwiaz­da Prze­my­śla”. Upa­mięt­nio­ny na zbio­ro­wej tabli­cy na koście­le św. Kazi­mie­rza w Nowym Sączu.

Jego brat, kpt. Bole­sław Jago­szew­ski (1906 – 1939), poległ w bitwie pod Kutnem.

Tade­usz Jago­szew­ski, przez matkę, był krew­nym Bole­sła­wa Skąp­skie­go, pro­ku­ra­to­ra, więź­nia Kozie­ska i ofia­ry Katy­nia (ojca Andrze­ja Sariusz-Skąp­skie­go, który jako Pre­zes Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich zgi­nął w kata­stro­fie samo­lo­tu 10 kwiet­nia 2010, w dro­dze na obcho­dy 70. rocz­ni­cy zbrod­ni katyńskiej).
Wspól­nym ich przod­kiem był Anto­ni Skąp­ski (1813 – 1915): Bole­sław Skąp­ski był jego pra­wnu­kiem po pierw­szej żonie Annie Krzy­ża­now­skiej, Tade­usz Jago­szew­ski był jego wnu­kiem po dru­giej żonie Wan­dzie Bukowskiej.

Opra­co­wa­nie: Rafał Skąpski.
Foto­gra­fie pocho­dzą ze zbio­rów rodzinnych.