Jagosz Alojzy Jan

podporucznik rezerwy - piechota

Uro­dził się 6 listo­pa­da 1910 w Cie­szy­nie, syn Jana i Marii z domu Strach.

Wykształ­ce­nie śred­nie, był do wybu­chu wojny nauczy­cie­lem Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Koniakowie.

Ostat­ni przy­dział woj­sko­wy: 1 p.s. podh. w Nowym Sączu. Do nie­wo­li sowiec­kiej dostał się na gra­ni­cy rumuń­skiej, został prze­wie­zio­ny do Koziel­ska, skąd rodzi­na otrzy­ma­ła list z datą 2 stycz­nia 1940.
Figu­ru­je na koziel­skiej liście NKWD nr 035/2 z 16 kwiet­nia 1940, poz. 18, nr arch. 518.

Żona Jani­na z domu Herma, zmar­ła w 1994 roku, miesz­ka­ła w Sko­czo­wie. Syn Kazi­mierz miesz­ka w Sko­czo­wie. Córka Sta­ni­sła­wa miesz­ka w Ustroniu.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach