Jacewicz Bonifacy

porucznik rezerwy

Uro­dził się we wrze­śniu 1889 w Wil­nie, syn Pio­tra i Julii.

Tech­nik che­mik, zatrud­nio­ny w Inspek­to­ra­cie Pracy w Białymstoku.

Jeniec Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie, lista NKWD poz. 3592.

Córka Sta­ni­sła­wa miesz­ka­ła w Sulęcinie.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach