Holtzer Stefan

porucznik rezerwy

Zie­mia­nin, inży­nier rolnik.

Uro­dził się 29 paź­dzier­ni­ka 1909 roku w Siem­ni­cach (dawne woj. lubel­skie) w rodzi­nie wła­ści­cie­li mająt­ku Sta­ni­sła­wa i Jadwi­gi Mandzelowskich.

Absol­went gim­na­zjum w Zamo­ściu. Ukoń­czył Aka­de­mię Rol­ni­czą w Dubla­nach, prze­kształ­co­ną w 1919 roku w Wydział Rol­ni­czo-Leśny Poli­tech­ni­ki Lwowskiej.

Jako pod­cho­rą­ży II pułku Strzel­ców Kon­nych w Hru­bie­szo­wie pod­czas kam­pa­nii wrze­śnio­wej 1939, usu­wa­jąc się z fron­tu zachod­nie­go na wschód, we wrze­śniu 1939 roku wraz z kil­ko­ma strzel­ca­mi wstą­pił do domu w Siemnicach.

W grud­niu 1939 roku rodzi­na otrzy­ma­ła od Ste­fa­na kart­kę pocz­to­wą z infor­ma­cją, że znaj­du­je się w obo­zie jeń­ców wojen­nych w Sta­ro­biel­sku w ZSRR.

Zamor­do­wa­ny przez NKWD w 1940 roku w Char­ko­wie (lista jeń­ców wojen­nych obozu w Sta­ro­biel­sku, pozy­cja 3516).

Odzna­czo­ny pośmiertnie:

  • Odzna­ką Pamiąt­ko­wą Krzyż Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939 (Lon­dyn, 15 sierp­nia 1985),
  • Meda­lem “Za udział w Woj­nie Obron­nej 1939” (War­sza­wa, 25 kwiet­nia 1996).

Mia­no­wa­ny na sto­pień kapi­ta­na Woj­ska Pol­skie­go 5 paź­dzier­ni­ka 2007 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Tere­sa Duszyńska