Hoffman Henryk Wilhelm

podporucznik

Uro­dzo­ny 6 kwiet­nia 1901 w Koni­nie jako syn Emi­lii i Emila Hoffman.

Po matu­rze ukoń­czył Szko­łę Pod­cho­rą­żych w Śre­mie a następ­nie stu­dio­wał na wydzia­le Teo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego.

W 1934 wstą­pił w zwią­zek mał­żeń­ski z Olgą Tober, stu­dent­ką Wydzia­łu Huma­ni­stycz­ne­go tegoż Uni­wer­sy­te­tu. Wraz z żoną zamiesz­kał w Solcu Kujaw­skim, gdzie został ojcem dwoj­ga dzie­ci Hen­ry­ka (1936) i Ewy (1938). Pra­co­wał w Komu­nal­nej Kasie Oszczęd­no­ści. Dzia­łał w Towa­rzy­stwie Gim­na­stycz­nym „Sokół”, Związ­ku Strze­lec­kim i Ochot­ni­czej Stra­ży Pożarnej.

W 1939 zmo­bi­li­zo­wa­ny do 29 Pułku Strzel­ców Kaniow­skich. W nie­zna­nych oko­licz­no­ściach dostał się do nie­wo­li sowiec­kiej. Tra­fił do obozu w Sta­ro­biel­sku. W kwiet­niu 1940 roz­strze­la­ny przez NKWD w Charkowie.

Mate­ria­ły prze­ka­zał syn, Hen­ryk Hoffman.