Hauke-Bosak Karol January Stanisław

pułkownik

Uro­dził się 19 wrze­śnia 1888 w War­sza­wie, jako syn Zyg­mun­ta i Zofii z Kosteckich.

Dzie­ciń­stwo i mło­dość spę­dził w Rydze, gdzie jego ojciec był sędzią sądu okręgowego.

Po matu­rze przez rok peł­nił służ­bę w armii rosyj­skiej. W latach 1909 – 1914 stu­dio­wał Inży­nie­rię Lądo­wą na Poli­tech­ni­ce w Rydze (prze­rwał w 1914 roku). Czło­nek Kor­po­ra­cji Stu­denc­kiej „Arko­nia”.

W 1911 brał udział w ćwi­cze­niach ofi­ce­rów rezer­wy w Dźwiń­sku. W 1914 roku powo­ła­ny do armii, wal­czył na Kau­ka­zie, następ­nie w Pru­sach Wschod­nich, oko­li­cach Suwałk, a także Grod­na i Wilna.

W 1917 roku już jako porucz­nik, prze­nie­sio­ny na wła­sną proś­bę do for­ma­cji pol­skich: 1 Kor­pus Wschod­ni gen Józe­fa Dowbór-Muśnickiego.

W 1918 roku w cza­sie urlo­pu na Kau­ka­zie aresz­to­wa­ny przez bol­sze­wi­ków, po jakimś cza­sie zbiegł.

W lutym 1919 wraca do woj­ska (Rem­ber­tów, następ­nie dowód­ca III dywi­zjo­nu 3 p.a.p.Wlkp).

Od 9 wrze­śnia 1919 do końca wojny wal­czy w 14 Dywi­zji Pie­cho­ty Wiel­ko­pol­skiej na fron­cie litew­sko-bia­ło­ru­skim. Awans na kapi­ta­na, odzna­czo­ny orde­rem Vir­tu­ti Mili­ta­ri i trzy­krot­nie Krzy­żem Walecznych.

Po woj­nie pozo­sta­je w służ­bie czyn­nej. Koń­czy Wyż­szą Szko­łę Wojen­ną, awan­so­wa­ny do stop­nia pod­puł­kow­ni­ka. W następ­nych latach pra­cu­je m.in. w Szta­bie Głów­nym, od 1929 roku jest Komen­dan­tem gar­ni­zo­nu w Inowrocławiu.
W 1930 roku awan­so­wa­ny do stop­nia puł­kow­ni­ka. Następ­nie mia­no­wa­ny Komen­dan­tem Rej. Inspek­to­ra­tu Koni w Bydgoszczy.

12 czerw­ca 1929 poślu­bia Marię Sinicyn.

Od 1 wrze­śnia 1939 bie­rze udział w kam­pa­nii wrze­śnio­wej jako szef szta­bu grupy „Wło­dzi­mierz”. Wzię­ty do nie­wo­li sowiec­kiej, prze­by­wał naj­pierw w szpi­ta­lu w Kijo­wie, potem w Starobielsku.

Stan rodzin­ny – żona: Maria Sini­cyn (1° v Kre­isler, 28 maja 1891 – 8 kwiet­nia 1984), córki: Maria (ur. 12 marca 1930), Jolan­ta (10 listo­pa­da 1931 – 29 paź­dzier­ni­ka 1988), pasierb: Alek­san­der v Kre­isler (29 stycz­nia 1918 – 16 stycz­nia 1942, zmarł w Oświę­ci­miu, jako Alek­san­der Szcze­śniak, nr obo­zo­wy 446).

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła wnucz­ka, Anna Szostakowska