Harmacki Włodziemierz

podporucznik rezerwy

Uro­dził się 23 lute­go 1908 w Bere­mia­nach, woje­wódz­two tar­no­pol­skie, syn Micha­ła i Emi­lii z Gła­dzi­szew­skich. Absol­went semi­na­rium nauczy­ciel­skie­go w Czort­ko­wie (1929) i kursu Bata­lio­nie Pod­cho­rą­żych Rezer­wy Pie­cho­ty nr 10 w Gród­ku Jagiel­loń­skim (1930). Pod­po­rucz­ni­kiem mia­no­wa­nym ze star­szeń­stwa. 1 stycz­nia 1933 roku przy­dzie­lo­ny do 49. Pułku Pie­cho­ty. W 1932 roku był nauczy­cie­lem w Szko­le Powszech­nej w Jawo­rów­ce, powiat Kałusz. Miał żonę Sła­wo­mi­rę i córkę.

Jeniec Koziel­ska, zamor­do­wa­ny w Katy­niu. Odzna­czo­ny pośmiert­nie Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Mia­no­wa­ny pośmiert­nie na sto­pień porucz­ni­ka Woj­ska Polskiego.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach