Hampel Jan

starszy posterunkowy

Uro­dził się w Wie­ru­szo­wie 23 listo­pa­da 1896. Syn Roza­lii z domu Kozłow­skiej i Józe­fa­ta Ham­pla. Żona­ty z Wik­to­rią z domu Magott. Ham­plo­wie mieli dwoje dzie­ci, syna Bru­no­na i córkę Mariannę.

Po wybu­chu II wojny świa­to­wej  w dniu 8 wrze­śnia 1939 opusz­cza Łódź z poli­cjan­ta­mi Komen­dy Mia­sta Łodzi.

Z doku­men­tów wyni­ka, że star­szy poste­run­ko­wy Jan Ham­pel był więź­niem obozu w Ostasz­ko­wie. Tecz­ka więź­nia Nr 4304. Na liście śmier­ci NKWD z dnia 14 kwiet­nia 1940 nr 030/1 pod pozy­cją 87 wid­nie­je nazwi­sko Jana Ham­pla. Na pod­sta­wie tej listy Jan Ham­pel został prze­wie­zio­ny z Ostasz­ko­wa do Kali­ni­na (dawny Twer) do sie­dzi­by NKWD. Tego dnia 14 kwiet­nia 1940 w piw­ni­cy NKWD strza­łem w tył głowy zosta­je pozba­wio­ny życia.

Mate­ria­ły prze­ka­zał wnuk, Łukasz Kozłowski.