Guth Alojzy

posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dzo­ny 10 listo­pa­da 1895 w Ryb­nej, syn Józe­fa i Roza­lii z Wałachów.

Od paź­dzier­ni­ka 1919 w Pol­skiej Orga­ni­za­cji Woj­sko­wej Gór­ne­go Śląska.
Od 10 lipca 1921 w Stra­ży Gminnej.

W Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go od 23 czerw­ca 1922. Służ­bę peł­nił w powie­cie tar­no­gór­skim na poste­run­ku w Nakle (do 15 sierp­nia 1926) oraz Strzyb­ni­cy i tam nadal słu­żył we wrze­śniu 1939.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Odzna­czo­ny Meda­lem Nie­pod­le­gło­ści, Krzy­żem na Ślą­skiej Wstę­dze Walecz­no­ści i Zasłu­gi, Meda­lem Dzie­się­cio­le­cia Odzy­ska­nej Niepodległości.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach