Gulba Jan

posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 27 marca 1912 roku w Pie­ka­rach Ślą­skich, syn Pawła i Ger­tru­dy z Kuhnów.

W Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go od 3 marca 1938. Do 30 czerw­ca 1938 w kom­pa­nii kan­dy­da­tów kon­trak­to­wych sze­re­go­wych. Do 26 grud­nia 1938 służ­bę peł­nił w I Komi­sa­ria­cie w Cho­rzo­wie. Prze­nie­sio­ny do komi­sa­ria­tu w Bogu­mi­nie Nowym, powiat frysz­tac­ki, tam nadal słu­żył do wrze­śnia 1939.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Odzna­czo­ny pośmiert­nie Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Mia­no­wa­ny pośmiert­nie na sto­pień aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach