Gudaczewski Stefan

podporucznik, oficer rezerwy WP

Uro­dził się 11 kwiet­nia 1912 roku w Nowej Wilej­ce, syn Wacła­wa i Julii.

W 1934 roku ukoń­czył Szko­łę Han­dlo­wą w Wil­nie a w 1935 roku kurs pod­cho­rą­żych w 5 Pułku Pie­cho­ty Legio­nów. Pod­po­rucz­nik mia­no­wa­ny ze star­sze­go 1 stycz­nia 1938 roku, przy­dzie­lo­ny do 1 Pułku Pie­cho­ty Legionów.
Miesz­kał w Brasławiu.

 

KOZIELSK
Lista NKWD nr 036/3 z 16 IV 1940 roku

Infor­ma­cje podał Woj­ciech Guda­czew­ski, wnuk brata Ste­fa­na Guda­czew­skie­go, zamiesz­ka­ły w Ostródzie.