Górski Bronisław

porucznik rezerwy - piechota

Uro­dził się 19 paź­dzier­ni­ka 1900 w Sano­ku, syn Jana i Anto­ni­ny z domu Stupnicka.

Z zawo­du nauczy­ciel, był kie­row­ni­kiem Szko­ły Powszech­nej w Kosi­nie koło Łańcuta.

Słu­żył w pie­cho­cie. Jeniec Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie, lista NKWD poz. 633.

Córka – Anna miesz­ka­ła w Katowicach.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach