Gołąbek Franciszek

starszy posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dzo­ny 7 paź­dzier­ni­ka 1890 w Orze­go­wie, syn Flo­ria­na i Franciszki.

Zatrud­nio­ny w poste­run­ku w Nowej Wsi, powiat Katowice.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Kali­ni­nie (Twer), pocho­wa­ny w Miednoje.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach.