Godłowski Włodzimierz Józef

Porucznik rezerwy

Uro­dzo­ny 7 listo­pa­da 1900 w Stry­ju, syn Alek­san­dra i Hele­ny z Bie­rzec­kich. Absol­went Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go (1925). Sty­pen­dy­sta kli­ni­ki neu­ro­lo­gicz­nej w Wied­niu. W 1938 prof. nadzw. neu­ro­lo­gii i psy­chia­trii na Uni­wer­sy­te­cie Ste­fa­na Bato­re­go i dyrek­tor Insty­tu­tu dla Badań Mózgu. Autor wielu prac nauko­wych. Odzna­czo­ny OH „Orlę­ta”. Żona­ty, miał syna Kazimierza.

Notka bio­gra­ficz­na za: “Katyń: Księ­ga Cmen­tar­na Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go”, War­sza­wa 2000.