Gnizia Karol

starszy posterunkowy Policji Województwa Śląskiego

Uro­dził się 13 marca 1913 w Rep­tach Ślą­skich, syn Karo­la i Roza­lii z Kocybów.

W Poli­cji Woje­wódz­twa Ślą­skie­go w II kam­pa­nii kan­dy­da­tów na sze­re­gow­ców do 31 paź­dzier­ni­ka 1938.
We wrze­śniu 1939 peł­nił służ­bę na poste­run­ku w Dzieć­mo­ro­wi­cach, powiat frysztacki.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Miednoje.

Odzna­czo­ny pośmiert­nie Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939. Mia­no­wa­ny pośmiert­nie na sto­pień aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach