Głąb Jan

posterunkowy Policji Państwowej
nr służbowy 2790

Uro­dzo­ny 11 marca 1888 w miej­sco­wo­ści Bło­gie Stare w gmi­nie Owcza­ry, powiat opo­czyń­ski, woje­wódz­two piotr­kow­skie; syn Grze­go­rza i Marian­ny z domu Surma.

W poli­cji od 1919 roku. Służ­bę peł­nił w woje­wódz­twie kie­lec­kim, m.in. na poste­run­ku w Kolo­sach w powie­cie piń­czow­skim (do 2 lipca 1935). Ostat­nie miej­sce zatrud­nie­nia na poste­run­ku Poli­cji Pań­stwo­wej w Sączo­wie, powiat. Będzin.

Żona­ty z Agniesz­ką z domu Kościak. Mieli synów: Zyg­mun­ta, Jana, Edmun­da i Roma­na oraz córki: Kry­sty­nę, Hele­nę i Mieczysławę.

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Kali­ni­nie (Twer). Pocho­wa­ny w Miednoje.
Figu­ru­je na liście wywo­zo­wej NKWD nr 037/1 z dnia 20 kwiet­nia 1940, poz. 28, nr akt 3259.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach