Gerth Bronisław

porucznik piechoty, rezerwista

Uro­dzo­ny 1 stycz­nia 1913 w Bar­ci­nie koło Byd­gosz­czy, syn Waw­rzyń­ca i Marty z domu Tra­wiń­skiej. Absol­went Liceum Han­dlo­we­go w Byd­gosz­czy i dywi­zyj­ne­go kursu pchor. rez. piech. 15 DP (1934). Odbył ćwi­cze­nia rezer­wy w 62 pp (1935) i 42 pp (1938/1939) jako dowód­ca plutonu.

Adiunkt w Dyrek­cji Pol­skich Kolei Pań­stwo­wych w War­sza­wie, zamiesz­ka­ły we Wło­chach k. War­sza­wy. W nie­zna­nych oko­licz­no­ściach dostał się we wrze­śniu 1939 do sowiec­kiej nie­wo­li. Rodzi­na otrzy­ma­ła od niego w 1939 i na począt­ku 1940 roku dwa listy z obozu jeniec­kie­go w Sta­ro­biel­sku. Zgi­nął roz­strze­la­ny w kwiet­niu 1940 w sie­dzi­bie NKWD w Charkowie.

Żona Bro­ni­sła­wa Ger­tha Cecy­lia (1916) miesz­ka­ła przed wojną we Wło­chach koło War­sza­wy i pra­co­wa­ła w war­szaw­skim Zarzą­dzie Miej­skim. Mał­żeń­stwo Bro­ni­sła­wa i Cecy­lii Ger­thów było bez­dziet­ne. W 1940 roku żona zosta­ła aresz­to­wa­na przez Gesta­po, pod zarzu­tem kol­por­to­wa­nia nie­le­gal­nych ulo­tek w miej­scu pracy. Osa­dzo­na w wię­zie­niu na Pawia­ku, zosta­ła zamę­czo­na w trak­cie bru­tal­ne­go śledz­twa. Sio­stra Bro­ni­sła­wa Ger­tha Kata­rzy­na Nowic­ka (1915) miesz­ka­ła w Bydgoszczy.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Byd­go­ska Rodzi­na Katyńska.