Garbula Franciszek

starszy posterunkowy Policji Państwowej

Uro­dził się w 1890 roku w Maj­da­nie Małym, syn Micha­ła i Józefy.

Był poste­run­ko­wym Poli­cji Pań­stwo­wej w Toma­szo­wie Lubelskim.
Został aresz­to­wa­ny we wrze­śniu 1939 roku w Toma­szo­wie Lubel­skim przez woj­ska sowiec­kie i osa­dzo­ny w obo­zie w Ostaszkowie.

 

OSTASZKÓW
Lista NKWD nr 050/2 z IV 1940 r.,
poz. 10

Infor­ma­cje podał Fran­ci­szek Gar­bu­la, syn stry­jecz­ne­go brata zamor­do­wa­ne­go Fran­cisz­ka Gar­bu­li, zamiesz­ka­ły w Olsztynie