Frąckowiak Kazimierz

podporucznik rezerwy - wojska lotnicze

Uro­dził się 17 lute­go 1894 w Pozna­niu, syn Toma­sza i Wik­to­rii z domu Sołecka.

Wykształ­ce­nie wyż­sze praw­ni­cze. Przed wybu­chem wojny pro­wa­dził wła­sną kan­ce­la­rię adwo­kac­ką w Pozna­niu przy ul. Św. Marcina.

Od naj­młod­szych lat wal­czył o Pol­skę; był uczest­ni­kiem Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go i Powstań Ślą­skich. Ostat­ni przy­dział woj­sko­wy: 24 sierp­nia 1939 r. – Lot­ni­sko Ławi­ca w Pozna­niu – 3 p.lot. Poznań. Był ewa­ku­owa­ny razem z 3. puł­kiem lot­ni­czym na wschód, tam dostał się do nie­wo­li sowiec­kiej, a następ­nie do obozu w Koziel­sku, skąd rodzi­na otrzy­ma­ła list z datą 20 listo­pa­da 1939.
Figu­ru­je na koziel­skiej liście NKWD nr 032/3 z 14 kwiet­nia 1940, poz. 22, nr arch. 502.

Pozo­sta­wił żonę Cecy­lię z domu Kogut, która zmar­ła w 1968 roku, oraz troje dzie­ci: Ludo­mi­rę miesz­ka­ją­cą we Wle­niu, Bognę (zm. 2011) i Kazi­mie­rza zamiesz­ka­łe­go w Katowicach.

Córka Bogna była wie­lo­let­nim Pre­ze­sem Rodzi­ny Katyń­skiej w Katowicach.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Katowicach