Fidala Jerzy Zbyszko

porucznik piechoty

Uro­dził się 10 lipca 1912 w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim, syn Józe­fa i Hele­ny z  Oszal­skich. Absol­went gim­na­zjum w Łodzi (1933) i dywi­zyj­ne­go kursu pod­cho­rą­żych rezer­wy pie­cho­ty. Stu­dent CIWF. Zamor­do­wa­ny w Char­ko­wie w 1940 roku.

Mate­ria­ły prze­ka­za­li Maciej i Jakub Kosma­lo­wie ze Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Katyń­skich Łódź.