Dyszy Stefan

posterunkowy Policji Państwowej

Uro­dził się 10 grud­nia 1901 w Sączo­wie, syn Toma­sza i Anastazji. 

Słu­żył w Poli­cji Pań­stwo­wej od 1929 roku. Od 1935 roku peł­nił służ­bę w powie­cie będziń­skim. We wrze­śniu 1939 roku peł­nił funk­cje na komi­sa­ria­cie w Sosnowcu. 

Jeniec Ostasz­ko­wa, zamor­do­wa­ny w Twe­rze, pocho­wa­ny w Mied­no­je. Odzna­czo­ny Krzy­żem Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej 1939.

Pośmiert­nie mia­no­wa­ny na aspi­ran­ta policji.

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła Rodzi­na Katyń­ska w Tar­now­skich Górach